Fundacja Kossakowskiego

 

AKADEMIA TRENERÓW  ZDROWIA

Uniwersytet Powszechny

 

Eksplikacja programowa

 

 

 1. Założycielem i organizatorem ATZ jest Fundacja Kossakowskiego z siedzibą w Warszawie, która nadaje Akademii statut.
 1. ATZ ma ogólną formułę Uniwersytetu Powszechnego, w którym młodzież i osoby dorosłe mają możliwość zdobywania oraz pogłębiania wiedzy o życiu w pełni zdrowia, a także zdobywania kompetencji, jak być aktywnym, twórczym promotorem zdrowia. W ramach realizowanego programu nauczania mogą być prowadzone zajęcia praktyczne.
 1. Szczegółnym zadaniem ATZ jest kształcenie i dokształcanie trenerów zdrowia z różnych środowisk zawodowych i społecznych, takich jak rodzina, grupa terapeutyczna, szkoła, środowisko zawodowe.
 1. Akademia jest centrum kształcenia trenerów-promotorów zdrowia w znaczeniu nadanym konstytucją WHO z 1946 r. jako stan pełnego fizycznego, umysłowego, i społecznego dobrostanu wraz ze wzbogaceniem w ostatnich latach tej definicji o prowadzenie produktywnego życia ekonomicznego oraz o wymiar duchowy.Ten punkt widzenia ma służyć rozstaniu się z powszechnym w Polsce sposobem myślenia według którego zdrowie jest stanem braku choroby, czy kalectwa.
 1. ATZ promuje ochronę zdrowia w formule medycyny zapobiegawczej, która jest znacznie tańsza niż medycyna naprawcza oparta na licznych kosztownych procesach i technologiach. To bardzo niedoceniona gałąź ochrony zdrowia; w Polsce wydatki na profilaktykę i promocję zdrowia to jedynie 2 % wydatków zdrowotnych, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca o prawie 60 % mniej niż w krajach UE, dla przykładu w Holandii, Francji i Niemczech jest to odpowiednio ponad osiem, sześć i pięć razy więcej wydatkowanych środków.
 1. ATZ naucza i popularyzuje edukację zdrowotną w nowatorskim podejściu , w formule medycyny zintegrowanej znanej i stosowanej w niektórych krajach Europy. Łączy ona osiągnięcia w obu podejściach – konwencjonalnym i niekonwencjonalnym integrując w technikach leczniczych wszystkie nauki przyrodnicze i obejmując biofizykę ludzkiego organizmu (opisaną w badaniach z zakresu fizyki kwantowej) oraz jego mechanizmy samonaprawcze. Metody medycyny konwencjonalnej typu stosowanie produktów farmaceutycznych i wykonywanie operacji chirurgicznych uznaje za niezbędne w sytuacjach zagrożenia życia, a w wielu pozostałych sytuacjach chorobowych potrzebna jest wiedza z zakresu właściwej diety, pomocna jest aktywność fizyczna, zmiana trybu życia, czy wyciszenie negatywnych emocji niszczących zdrowie. Istnieje tu cały szereg terapii biofizycznych, na temat których brak jest wiedzy lub wiedza jest błędnie przekazywana. To nowe podejście jest mechanizmem samouzdrawiania i wymaga jedynie konsultacji lekarskich zastępując w dużej części medycynę naprawczą opartą na biochemii.
 1. Wśród zadań ATZ jest inspirowanie przemian w zakresie wiedzy prozdrowotnej. W szczególności niezbędne jest włączenie się do procesu przeprogramowania przekonań społecznych, wedle których warunkuje nas głównie genetyka, a nie sygnały środowiskowe, które mogą modyfikować geny i strerować nimi. Dla przykładu w chorobach serca i nowotworach zaledwie 5 % pacjentów może przepisać swoje niedomagania dziedziczeniu. Z kolei opinie WHO mówią, że nawet w 80 % chorób sercowo-naczyniowych i w 40 % nowotworów można skutecznie im zapobiec redukując narażenie na czynniki ryzyka (alkohol, tytoń,złe odżywianie). Pomimo tego dominuje dość powszechne przekonanie, że odpowiedzialność za zdrowie jednostek spoczywa na placówkach medycznych, a nie na indywidualnych zachowaniach ludzkich. Ten punkt widzenia tworzy postawy roszczeniowe wobec rządzących, aby wciąż podnosić wydatki na służbę zdrowia w zakresie medycyny naprawczej. Dodać też trzeba, że według akceptowanej przez większość badaczy tzw. koncepcji obszarów zdrowia (przedstawił ja w 1974 r. minister zdrowia Kanady M.Lalonde) najmniejszy wpływ na zdrowie (10 %) ma właśnie instytucjonalna opieka zdrowotna, a największy (53 %) styl życia, który w połączeniu ze środowiskiem fizycznym (21 %) mówi nam, że my sami odpowiadamy za prawie 3/4 czynników zdrowia.w naszym życiu.
 1. Szczególna uwaga w ATZ będzie nadana skutecznym technikom terapeutycznym, wśród których znajdują się masaże i wykorzystywanie olejków eterycznych najwyższej jakości w różnych formułach praktycznych zastosowań.
 1. Program Akademii będzie się składał z 15-20 modułów nauczania obejmujących m.in. wiedzę ogólną o zdrowiu i instyucjach ochrony zdrowia, podstawy fizjologii i psychologii, biofizykę w służbie medycyny, techniki terapeutyczne, w tym terapia olejkami eterycznymi, znaczenie diety i odżywiania, czynniki ryzyka w zdrowiu, sposoby i formy aktywności fizycznej dla zdrowia, zagadnienia promocji zdrowia, problemy etyczne w medycynie.
 1. Nauczycielami ATZ będą praktycy w poszczególnych dziedzinach wiedzy, których zadaniem będzie wybór literatury nauczania, opracowanie testów i pytań kwalifikacyjnych w poszczególnych etapach zdobywania wiedzy oraz kontrola wykonywanych prac przez uczniów/studentów. Prace przygotowawcze i koncepcyjne będzie nadzorował koordynator projektu.
 1. Zajęcia ATZ będą dostępne na platformie e-learningowej w formie prelekcji/wykładów, ćwiczeń i testów zaliczających poszczególne moduły nauczania uzupelnione o semestralne zjazdy przeznaczone dla osób uczacych się w tym trybie okresowym, oraz sesje indywidualne dla osób i grup warsztatowych kształcących się poza trybem semestralnym.
 1. Start projektu planowany jest nie wcześniej niż na jesień 2018 r. i zostanie poprzedzony konsolidacją zespołu, szczegółowym opracowaniem treści modułów naucznia i innymi pracami koncepcyjno-organizacyjnymi oraz promocją na forach społecznościowych i w innych działaniach.

 

 

Opracowanie: Wojciech Niżyński

 

 

 

 

Fundacja Imienia Jana Eustachego Kossakowskiego

Top Desktop version

music Are you sure that you want to switch to desktop version?