Fundacja Kossakowskiego

 

Statut Fundacji Kossakowskiego

tekst jednolity z dnia 1 października 2018 roku

 

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Nazwa Fundacji
 1. Fundacja pod nazwą: „Fundacja Kossakowskiego" (zwana dalej "Fundacją "), którą ustanowił Fundator Zofia Korwin-Kossakowska Szanajca aktem notarialnym repertorium 10332/2008, sporządzonym przez Notariusza Romana Nowakowskiego w jego Kancelarii Notarialnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 21 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja przyjmuje honorowy patronat profesora doktora Jana Eustachego Korwin Kossakowskiego (1900-1979), twórcy polskiej kardiochirurgii dziecięcej, wielkiego przyjaciela dzieci i artysty, by przez przykład jego życiowej postawy oraz jego spuściznę artystyczną nieść wiarę w sens życia, podtrzymywać nadzieję w cierpieniu oraz krzewić ludzką solidarność.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.
 • 2. Siedziba i teren działania Fundacji
 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w granicach Rzeczypospolitej Polskiej i poza nimi.
 3. Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie.
 4. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
 • 3. Czas trwania i oznaczenia
 1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 2. Fundacja używa znaku graficznego (wg załączonego wzoru), który odróżnia ją od innych tego typu placówek i jest chroniony prawem.
 3. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem „Fundacja im. Jana Eustachego Kossakowskiego” i adres siedziby.
 4. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II. PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 4. Cele działania Fundacji
Celami Fundacji są:

 1. Propagowanie twórczości oraz spuścizny intelektualnej profesora Jana Eustachego Kossakowskiego w kraju i za granicą.
 2. Badanie i propagowanie spuścizny rodów ziemiańskich w kraju i za granicą.
 3. Historyczne badania naukowe, w tym dokumentacja i archiwizacja.
 4. Promowanie historii i wybitnych osiągnięć kultury Rzeczpospolitej Obojga Narodów w kraju i za granicą, między innymi poprzez działania muzealne, wystawiennicze, i translatorskie.
 5. Promocja społecznej i kulturowej integracji dzieci i młodzieży, osób chorych i niepełnosprawnych w kraju i za granicą.
 6. Restytucja historycznych połączeń kolejowych pomiędzy stolicami Rzeczpospolitej Obojga Narodów i zagranicą
 7. Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów i zagranicą
 8. Przyczynienie się do polepszenia i doskonalenia bazy materialnej mediów niezależnych oraz zasobów ludzkich.
 9. Promocja zdrowia i terapii naturalnych w kraju i za granicą.
 10. Promocja oraz wspieranie polskich mediów i kinematografii w kraju i za granicą.
 • 5. Zasady działania Fundacji
  Cele Fundacji realizowane są przez:
 1. Organizację i finansowanie:

1/ wydawnictw audiowizualnych;

2/ warsztatów, prelekcji oraz wydarzeń artystycznych;

3/ konkursów plastycznych, literackich, muzycznych, teatralnych i innych;

4/ platform internetowych;

5/ charytatywnych aukcji obiektów sztuki i przedmiotów artystycznych;

6/ tłumaczeń i publikacji dziel literackich oraz prac naukowych;

7/ konferencji naukowych;

8/ galerii i muzeów;

9/ spotkań, szkoleń i warsztatów z zakresu medycyny naturalnej;

10/ sprzedaży i dystrybucji środków medycyny naturalnej;

11/ ochrony zabytków kultury polskiej w kraju i za granicą;

12/ mediów w kraju i za granicą.
2. Przyznawanie nagród i stypendiów:
1/ ustanowienie „NAGRODY JEDNOROŻCA" dla instytucji, osób publicznych i prywatnych.

2/ustanowienie programu stypendialnego dla osób wybitnie uzdolnionych, którego celem jest skuteczne umożliwienie promocji ich pracy artystycznej i intelektualnej w kraju i za granicą.

 1. Współpracę:

1/ z instytucjami i organizacjami publicznymi i prywatnymi, rządowymi i pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z muzeami, galeriami, ośrodkami kultury, szpitalami, sanatoriami, domami dziecka, a także osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

Rozdział III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 • 6. Majątek Fundacji
 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 500 złotych (słownie: pięćset złotych) oraz 10 obrazów autorstwa Jana Eustachego Kossakowskiego.
 1. Na majątek Fundacji składają się także dochody i środki uzyskane w toku jej działania.
 • 6a. Działalność gospodarcza
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w następującym zakresie:

- sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z),

- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90),

- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),

- transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (49.10.Z),

- transport kolejowy towarów (49.20.Z),

- wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1),

- działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),

- działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z),

- działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z),

- działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z),

- działalność portali internetowych (63.12.Z),

- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),

- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),

- działalność fotograficzna (74.20.Z),

- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),

- pozaszkolne formy edukacji (85.5),

- działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),

- działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z),

- działalność bibliotek i archiwów (91.01),

- działalność muzeów (91.02.Z),

- działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03),

- działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2).

 1. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w celu i rozmiarze służącym realizacji celów statutowych.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być także realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.
 3. Jeżeli na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w wyżej określonym zakresie, na podstawie przepisów szczególnych będzie wymagane uzyskanie zgody, zezwolenia, koncesji, licencji lub innej decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności, wydanej przez władze państwowe, takie działania mogą być rozpoczęte po uzyskaniu odpowiedniej zgody, zezwolenia, koncesji lub licencji.
 • 7. Dochody Fundacji
  1. Dochody Fundacji pochodzą z:
 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji osób prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek publicznych i aukcji,
 4. funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
 5. działalności gospodarczej Fundacji
 1. Dochody pochodzące z subwencji, spadków, darowizn i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
  3. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji , jednorazowej lub łącznej, w znaczącej kwocie w złotych lub innej walucie uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.
 • 8. Sposób dysponowania majątkiem Fundacji

Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.

 • 9. Finanse Fundacji, księgi rachunkowe, rok obrotowy
  1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział IV. ORGANY FUNDACJI
§ 10. Organy Fundacji

 1. Funkcje kierowniczo-zarządzające Fundacji pełni Zarząd.
 2. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 3. Zarząd Fundacji składa się od dwóch do trzech członków powołanych bezterminowo. W skład pierwszego Zarządu wchodzą Prezes Zarządu Fundacji, Pani Anira Joanna Wojan, nr PESEL 63092102506 oraz członek Zarządu Fundacji, Leonart Eustachy Kossakowski, PESEL 93091810672.
 4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia lub zrzeczenia się mandatu. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu jego funkcję przejmuje najstarszy wiekiem członek Zarządu do czasu uzupełnienia składu Zarządu.
 5. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani przez Fundatora. W przypadku śmierci Fundatora, osobą uprawniona do powołania członków Zarządu jest osoba wcześniej pisemnie wskazana przez Fundatora. Odpowiednie pismo Fundator powinien przesłać do siedziby Fundacji. Fundator dokona uzupełnienia Zarządu do wielkości jego pełnego składu – co najmniej dwóch członków nie później niż w ciągu 14 dni od dnia śmierci, ubezwłasnowolnienia lub zrzeczenia się mandatu przez któregokolwiek z członków Zarządu.
 6. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich spraw Fundacji, a szczególnie:
  1) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania oraz planów finansowych Fundacji,

2) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

3) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

4) organizowanie i nadzorowanie działalności statutowej Fundacji,

5) tworzenie i znoszenie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji.

6) zatrudnianie pracowników i podejmowanie współpracy z osobami fizycznymi

7) zawieranie kontraktów i umów
7. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na protokołowanych posiedzeniach, które odbywają się co najmniej 1 raz w roku

 1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność wszystkich członków.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest indywidualnie Prezes Zarządu lub członek Zarządu po uzyskaniu kontrasygnaty Prezesa.
 3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 4. Wysokość wynagrodzenia Zarządu ustala Fundator.
 5. Zarząd może powołać jako swoje ciało doradcze Komisję Programową, złożoną z twórców i działaczy skupionych wokół idei Fundacji.

Rozdział V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11. Łączenie Fundacji
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych umową obu fundacji.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
§ 12. Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, jak również innych wypadkach wskazanych we właściwych ustawach.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator lub w przypadku jego śmierci osoba pisemnie wskazana przez Fundatora jako uprawniona do powoływania członków Zarządu Fundacji.
  2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
  3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom fundacji ze wskazaniem imiennym w uchwale o likwidacji Fundacji.
 • 13. Zmiany Statutu
 1. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.

 

 

Fundacja Imienia Jana Eustachego Kossakowskiego

Top Desktop version

music Are you sure that you want to switch to desktop version?